• Úvod

   • Špeciálna základná škola sv. Anny (ďalej „ŠZŠ sv. Anny“) sa nachádza v okresnom meste Stará Ľubovňa. Jej poslaním je edukácia žiakov s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej „MP“).

    Sídli v prenajatých priestoroch ZSS – Domu sv. Anny, s ktorým úzko spolupracuje. Prepája edukačný proces s pracovnou a sociálnou rehabilitáciou žiakov, ktorí sú zároveň prijímateľmi sociálnej služby Domu sv. Anny. Praktickým prínosom je taktiež vzájomná spolupráca s Regionálnym autistickým centrom Francesco v Prešove, so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva Stará Ľubovňa a s Ľubovnianskou knižnicou. ŠZŠ sv. Anny bola zriadená Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov zriaďovacou listinou vydanou 27. apríla 2016.

    Do siete škôl a školských zariadení ju zaradilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydaním rozhodnutia s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2016. Napriek svojej krátkej činnosti a v pomerne silnej konkurencie si ŠZŠ sv. Anny získala už dobré meno v samotnom meste a aj medzi rodičmi. V súčasnosti navštevuje školu 28 žiakov, ktorí sú rozdelení do piatich tried. V troch triedach sú žiaci s MP a kombinovaným postihnutím – variant B a C. V ďalších dvoch triedach sú žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP.

    V našom regióne sa nachádza ešte jedna špeciálna základná škola, avšak tá neposkytuje vzdelanie žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP.

   • Poslanie, vízia a ciele

   • PRIORITU ŠKOLY VNÍMAME V DVOCH PODSTATNÝCH VECIACH: 

    1. ZÍSKAŤ DOBRÉ MENO ŠKOLY
     Chceme prispieť k tomu, aby si ŠZŠ sv. Anny získala dobré meno vo svojom okolí:
     • aby bola pre rodičov prvým, a nie posledným riešením pri rozmýšľaní nad tým, kam zapíšu svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky;
     • aby bola pre iné organizácie, firmy, zriaďovateľa, mesto perspektívnym partnerom, s ktorým budú radi spolupracovať;
     • aby ľudia jej činnosť hodnotili ako kvalitnú, vysoko odbornú a prínosnú pre jednotlivca aj pre celý región. 
    2. KONAŤ PODĽA NAJLEPŠIEHO SVEDOMIA
     Urobíme všetko pre to, aby škola so všetkými prvkami jej činnosti (výchovnovzdelávací proces, odborná činnosť, hospodárenie, materiálno-technické zabezpečenie a i.) fungovala ako zdravý a spoľahlivý celok, aby sa dodržiavala platná legislatíva, plnili sa plány, adekvátne sa narábalo s finančnými prostriedkami a aby sa škola v plnej miere zameriavala na to, čo patrí k jej podstate, teda nehľadať vlastné dobro, ale dobro druhých:
     • aby sa v nej žiaci cítili prijatí a podporovaní, duchovne formovaní a vedení k správnym hodnotám (tolerancia, asertivita, empatia, sebaprijatie, vytrvalosť, kooperácia, tímovosť, národná hrdosť, zodpovednosť za svoje zdravie a životné prostredie) a kvalitne pripravovaní do života prepojením vedomostí a praxe;
     • aby sa rodičia cítili vypočutí a pochopení, podporovaní pri domácej edukácií svojich detí, aby im bola poskytnutá odborná pomoc v ich otázkach;
     • aby boli zamestnanci školy spokojní s fungovaním školy, jej organizáciou a ohodnotením svojej práce, s otvorenosťou vedenia voči ich vecným pripomienkam, aby tak mohli vykonávať svoju prácu v pokojnej atmosfére a v dobrom kolektíve;
     • aby bola škola primerane technicky vybavená (odborné učebne, didaktické pomôcky a pod.) a aby sa mohla rozrastať o ďalšie triedy a dokázala inšpirovať k aktivite ľudského ducha.
 • Podporné činnosti

   • Individuálny prístup
   • Využívanie špeciálno-pedagogických metód, prístupov a metodiky TEACCH programu, výchovno-vzdelávací proces prebiehajúci podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov, využívanie prvkov projektového vyučovania a ďalších podporných terapií – muzikoterapie, dramatoterapie, arteterapie, Snoezelen metódy. 

   • Personál
   • Zapálený, mladý a kvalifikovaný pedagogický i nepedagogický personál, ktorý neustále pracujena svojej odbornosti. Profesionálny a odborný prístup k žiakom. Dobré vzťahy (pozitívny vzťah k sebe, k druhým a k okoliu, svojou slobodou neobmedzovať slobodu druhého, zodpovednosť, spolupatričnosť, akceptácia hendikepu, participácia, ochota pracovať na sebe, nevzdávať sa);

   • Pridaná hodnota
   • Duchovná formácia a odovzdávanie právd viery zamestnancom, žiakom a rodičom (poznávať Boha v osobe Otca, Syna a Svätého Ducha, formovať vzťah k Bohorodičke, svätým a Cirkvi).

   • Poradenstvo
   • Podpora a odborné poradenstvo pre rodičov. Odborná služba (poskytovať edukáciu vychádzajúcu v ústrety individuálnym potrebám žiaka, ponúknuť odbornú pomoc, vedomosti a skúsenosti tam, kde je to potrebné, nehľadieť len na vlastný prospech, angažovanosť v spoločnosti).

   • Poznávanie
   • Záujmová činnosť, exkurzie, výlety, aktívne zapájanie žiakov do rôznych celoštátnych súťaží a projektov.