• 18.06.2020
    • Komunikuj s radosťou, komunikuj bez bariér

     Komunikuj s radosťou, komunikuj bez bariér

     Cieľom projektu je zlepšenie komunikácie žiakov s autizmom vo výchovno-vzdelávacom procese v Špeciálnej základnej škole sv. Anny. Pomôcky alternatívnej a augmentatívnej komunikácie skvalitnia vyučovací proces, výrazne pomôžu žiakom školy zlepšiť komunikáciu a to nie len v interakcii žiakučiteľ, ale súčasne aj s okolím. Zároveň im pomôžu aktívnejšie sa zapájať na edukačnom procese, prekonávať komunikačné a sociálne bariéry a verejnosti prezentovať nadobudnuté schopnosti a zručnosti.

     Výška grantu: 3.363,- EUR

     Výsledky projektu: Z poskytnutých finančných prostriedkov rozvojového projektu „Budúcnosť aj s autizmom“ boli v júny zakúpené počítačové programy a pomôcky, ktoré sú využívané pedagógmi, pedagogickými asistentmi a predovšetkým žiakmi ŠZŠ sv. Anny. Pedagogický zamestnanci boli v auguste zaškolení, aby mohli s novými pomôckami efektívne pracovať. Žiaci školy využívajú tieto pomôcky pri bezbariérovej komunikácii vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorej cieľom je efektívny prenos informácii. Veľkú úlohu pri nácviku komunikácie žiak-učiteľ zohrávali počítačové programy Boardmaker a Grid3, prostredníctvom ktorých žiaci vedia vyjadriť svoje potreby, pocity a funkčne tak komunikovať. Výhodou je práca žiakov s týmito programami na interaktívnej tabuli v triede, kde žiaci vnímajú komunikáciu navzájom. Komunikačné pomôcky Go Talk pomáhajú pri individuálnom rozvoji žiakov, pričom u niektorých žiakov zaznamenávame dynamickejší posun napredovania v komunikovaní, aj v závislosti od stupňa znevýhodnenia daného žiaka.

     ZMLUVA

   • 09.03.2020
    • NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

     NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

     Projekt implementuje: 
     Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 55.
     Je spolufinancovaný: Európskym sociálnym fondom
     v operačnom programe: Ľudské zdroje
     prioritná os: 1 Vzdelávanie
     špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
     Cieľom národného projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania  a výchovy na materských, základných a stredných školách.
     Doba realizácie projektu: 09.03.2020 - 31.08.2022

     ZMLUVA

   • 08.12.2017
    • Vzdelávanie autistov s asistentom učiteľa

     Vzdelávanie autistov s asistentom učiteľa

     Názov projektu : Vzdelávanie autistov s asistentom učiteľa
     Kód projektu v ITMS2014+ : 312011I277
     Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
     Prioritná os: Vzdelávanie
     Doba realizácie projektu od 01/2018 do 12/2019
     Výška NFP: 19.722,- EUR
     ZMLUVA

   • 27.03.2017
    • Viem Ti povedať

     Viem Ti povedať

     Stali sme sa úspešnými v rámci programu, ktorý zorganizoval nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis. Program bol zameraný na komunikáciu detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra, reči a čítania. Cieľom programu bolo poskytnúť deťom a mladým ľuďom s autizmom náhradnú komunikačnú pomôcku – tablety s aplikáciou Lentalk.

     Škola získala nefinančný dar – štyri tablety (Lenovo Tab 10 TB-X103F) s aplikáciou Lentalk, prostredníctvom ktorej možno dosiahnuť u žiakov úspešnejšiu komunikáciu s okolím. Žiaci s autizmom budú môcť sprostredkovávať okoliu svoje potreby, emócie a základné informácie nevyhnutné v každodennom živote, čím sa môže skvalitniť vyučovací proces.