• 08.12.2017
    • Vzdelávanie autistov s asistentom učiteľa

     Vzdelávanie autistov s asistentom učiteľa

     Názov projektu : Vzdelávanie autistov s asistentom učiteľa
     Kód projektu v ITMS2014+ : 312011I277
     Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
     Prioritná os: Vzdelávanie
     Doba realizácie projektu od 01/2018 do 12/2019
     Výška NFP: 19.722,- EUR
     ZMLUVA

   • 27.03.2017
    • Viem Ti povedať

     Viem Ti povedať

     Stali sme sa úspešnými v rámci programu, ktorý zorganizoval nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis. Program bol zameraný na komunikáciu detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra, reči a čítania. Cieľom programu bolo poskytnúť deťom a mladým ľuďom s autizmom náhradnú komunikačnú pomôcku – tablety s aplikáciou Lentalk.

     Škola získala nefinančný dar – štyri tablety (Lenovo Tab 10 TB-X103F) s aplikáciou Lentalk, prostredníctvom ktorej možno dosiahnuť u žiakov úspešnejšiu komunikáciu s okolím. Žiaci s autizmom budú môcť sprostredkovávať okoliu svoje potreby, emócie a základné informácie nevyhnutné v každodennom živote, čím sa môže skvalitniť vyučovací proces.