• O nás

   • Špeciálna základná škola sv. Anny (ďalej „ŠZŠ sv. Anny“) sa nachádza v okresnom meste Stará Ľubovňa. Bola zriadená Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov zriaďovacou listinou vydanou 27. apríla 2016.

    Poslaním školy je výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorá bude reflektovať ich individuálne potreby so zameraním sa na ich všestranný rozvoj a osvojovanie si praktických zručností potrebných pre plnohodnotné fungovanie v spoločnosti.

    Sídli v prenajatých priestoroch ZSS – Domu sv. Anny, s ktorým úzko spolupracuje. Prepája edukačný proces s pracovnou a sociálnou rehabilitáciou žiakov, ktorí sú zároveň prijímateľmi sociálnej služby Domu sv. Anny. Praktickým prínosom je taktiež vzájomná spolupráca so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva Stará Ľubovňa, s  Ľubovnianskym múzeom – hradom v Starej Ľubovni a s Ľubovnianskou knižnicou.

     

     

     

     

   • Naše poslanie, vízia a ciele

   •  

     

     

 • Podporné činnosti

   • Individuálny prístup
   • Využívanie individuálneho plánovania a individuálnej práce so žiakom pri prekonávaní obmedzení vychádzajúcich zo zdravotného znevýhodnenia. Podpora a rozvoj ich vedomostí a zručností využívaním prvkov metodiky programov TEACCH a VOKS, projektového vyučovania a ďalších podporných terapií – muzikoterapie, dramatoterapie, arteterapie, komunikačnej terapie, Snoezelen metódy so zameraním na uplatnenie v praktickom živote.

   • Personál
   • Zamestnanci, ktorí sú tímoví, inovatívni, neboja sa výziev, stále pracujú na svojej odbornosti kontinuálnym a neformálnym vzdelávaním, zapájajúci sa do nových projektov. Pri práci so žiakmi aktívne využívajú okrem svojich odborných vedomostí aj alternatívne komunikačné a špeciálne počítačové programy (PINF HRY, GRID 3, GO Talk, Symwriter a Boardmaker).

   • Pridaná hodnota
   • Duchovná formácia zamestnancov, žiakov a rodičov v spolupráci s gréckokatolíckou farnosťu. Kvalitná edukácia žiakov prepojená s praxou. Atraktívne prostredie a kvalitné materiálno-technické zabezpečenie pre vzdelávanie žiakov. Aktívna spolupráca a prepojenie v rámci jednej budovy so ZSS – Dom sv. Anny. Zvyšovanie povedomia o práci so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Vytváranie nových a perspektívnych partnerstiev. Uznávanie vysoko morálnych hodnôt, otvorená komunikácia a udržiavanie dobrých vzťahov.

   • Poradenstvo
   • Podpora a  odborné poradenstvo pre rodičov. Poskytnutie edukácie vychádzajúcej z individuálnych potrieb žiaka. Tvorba komunikačných pomôcok a vizualizácie denného režimu. Možnosť osobnej konzultácie u školského výchovného poradcu. Odovzdávanie odborných vedomostí získaných praxou rodičom, partnerom, ale i širokej verejnosti vo forme webinárov a školení

   • Poznávanie
   • Učenie žiakov novým zručnostiam v prirodzenom prostredí mimo areálu školy. Sprevádzanie žiakov počas celodenných výletov na území Slovenskej republiky - ZOO Spišská Nová Ves, púť do Michaloviec, ale aj v zahraničí, napr. púť do Krakova. Zapájanie žiakov do rôznych miestnych a celoštátnych súťaží a projektov, ktoré prispievajú k spestreniu atmosféry výchovno-vzdelávacieho procesu.