• Výchovný poradca je odborný pedagogický zamestnanec, ktorý  zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností.

     Úlohy výchovného poradenstva sú:

     1. vykonávať poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva,
     2. sprostredkovať deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracovať so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.
     3. poskytovať odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytnúť poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.

      

     Konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 – 14:30

     Kontakt: +421 917 332 111