• [04.03.2024] Recyklácia v našej škole

    • Popísaný papier, otvorená konzerva, prázdna PET fľaša alebo miska od šalátu. Niekto by si povedal, že je to obyčajný odpad, ktorý patrí do smetí. Naši žiaci sa rozhodli týmto použitým, na oko nie veľmi pekným veciam, vdýchnuť nový život. Kreativite sa medze nekladú a ak ju spojíme so šikovnými rukami našich žiakov, vzniknú z toho nádherné a originálne výrobky.  Výsledkom ich snaženia sú rôzne veľkonočné košíčky, pokladničky, zvieratká, kŕmidlá pre vtáčiky a kvetináče s jarnými kvietkami. Potešte prírodu a skúste si aj Vy skrášliť svoje príbytky výnimočným spôsobom. Inšpirovať sa môžete v našom fotoalbume. 😊

     Autorka príspevku: Mgr. Lucia Halčišáková
     Autori fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [23.02.2024] Týždeň priateľstva

    • Už druhý rok sme zorganizovali týždeň priateľstva, ktorý slúži na upevnenie a rozvíjanie vzťahov medzi žiakmi aj pedagógmi. Triedy sa počas celého týždňa spájali na ranných kruhoch, na spoločných hrách, prechádzkach a výtvarných činnostiach. Navštívili sme aj knižnicu, kde si žiaci v spoločnom kruhu vypočuli rozprávkový príbeh a vypožičali si rôzne knihy podľa vlastného výberu. Počas týždňa žiaci pracovali aj na spoločnom obraze priateľstva, ktorý nám bude pripomínať jednotu a spolupatričnosť medzi spolužiakmi aj pedagógmi. Nezabúdajme ani všedné dni na posolstvo tohto týždňa: S priateľom po boku nie je žiadna cesta príliš dlhá.“ – Japonské príslovie      

     Autorka príspevku: Bc. Alica Vysočanová
     Autori fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [19.02.2024] Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chovánim (školenie)

    • V dňoch 15.2.2024 a 16.2.2024 sa pedagogickí zamestnanci ŠZŠ sv. Anny a ZŠ pre žiakov s autizmom sv. Anny v Starej Ľubovni zúčastnili školenia pod názvom Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chovánim, ktoré zastrešoval NAUTIS: Národní ústav pro autismus, z. ú. Školiteľmi kurzu boli PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. a Bc. Kateřina Balická, Dis. Školenie bolo primárne zamerané na opatrenia a postupy, ktoré môžu pedagógovia uplatniť v súvislosti s problémovým správaním u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počas kurzu pedagógovia pracovali v skupinách a osvojili si základy fyzických úchopov, ktoré môžu využiť v praxi pri zvládaní prejavov problémového správania žiakov. Účastníkom boli navrhnuté krízové scenáre pre konkrétne správania žiakov tak, aby bolo jasné, ako nabudúce postupovať pri ich zvládaní v reálnom čase a priestore v škole. Všetky tieto poznatky a praktické skúseností slúžia k pochopeniu konania žiakov a zaistenia bezpečia pre žiakov aj pedagógov.

     Autorka príspevku: Bc. Alica Vysočanová
     Autorka fotografií: Mgr. Lenka Miklušová

    • [14.02.2024] Srdce na dlani

    • Dnešný deň bol výnimočný spojením dvoch sviatkov- Popolcová streda a Valentín. Napriek tomu, že každý z nich má iný význam, niečo ich spája - LÁSKA. Popolcová streda má pre veriacich veľký význam. Okrem skutočnosti, že začína pôstna príprava na Veľkú noc, vyzdvihuje dôležitosť pokánia a prehĺbenia viery i lásky k blížnym. Deň sme preto začali rannou sv. omšou v kostole sv. Petra a Pavla. Pripomienkou ľudskej konečnosti a cieľa vlastného života sme prijali na čelo znak kríža z popola. Keďže láska k blížnemu je tou najlepšou prevenciou voči násiliu, túto myšlienku sme pretavili aj k oslave Valentína. Na znak lásky k blížnemu si naši žiaci medzi sebou vymenili vlastnoručne vyrobené pozdravy. Darovali tak pomyselne svoje srdce na dlani.

     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autor fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [12.02.2024] Dôležitý oznam

    • Dňa 15.02.2024 bude z dôvodu školenia zamestnancov vyučovanie skrátené na 4 vyučovacie hodiny do 11:00. Z rovnakého dôvodu riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     udeľuje riaditeľské voľno žiakom školy na deň 16.02.2024.

     Vyučovanie pokračuje v štandardnom režime 19.02.2024.

    • [05.02.2024] Dôležitý oznam

    • Vážení rodičia, riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny z dôvodu zvýšeného počtu respiračných ochorení na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 

     prerušuje vyučovanie 

     od utorka 06.02.2024 – do piatka 09.02.2024 vrátane. 

     Vyučovanie bude pokračovať v štandardnom režime od pondelka 12.02.2024. Zariadenie sociálnych služieb - Dom sv. Anny funguje v štandardnom režime, avšak z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení sprísňuje ranný filter. Týka sa to žiakov, ktorý sú zároveň prijímateľmi sociálnej služby v Dome sv. Anny. Zároveň žiadame rodičov, aby neposielali žiaka s príznakmi respiračných ochorení do školy po skončení prerušeného vyučovania, lebo nebude prevzatý zamestnancom školy.

     Mgr. Ján Rusiňák, MBA
     riaditeľ školy

    • [29.01.2024] Metodický deň

    • V pondelok 29. januára sa pedagogickí zamestnanci Špeciálnej základnej školy sv. Anny zúčastnili Metodického dňa v Prešove, ktorý ponúkol zúčastneným mnoho inšpirácií k „objaveniu pokladov“. Významným hosťom tohto stretnutia bol novo-vysvätený vladyka Jonáš Maxim, ktorý nás uviedol do témy. Celý program bol skvelo prepracovaný, tematicky prepojený a niesol sa v duchu myšlienky Dona Cliftona „čo by sa stalo, keby sme skúmali na ľuďoch to, čo je na nich dobré, namiesto toho, čo je na nich zlé?“ Obzvlášť pre pedagógov je vo výchove a vzdelávaní kľúčové objaviť, spoznať a používať svoje talenty, aby vďaka tomuto poznaniu mohli vidieť tie podstatné talenty vo svojich žiakoch. Tak ako to zdôrazňoval ThLic. Danián Saraka PhD., každý sme jedinečný a Boh netvorí zlé veci.

     „Nemôžem byť hocikým alebo hocičím chceš byť – ale môžeš byť oveľa viac tým, KÝM UŽ SI.“ Don Clifton

     Autorka príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autori fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [18.12.2023] Návšteva v Nestville Taberna

    • Dnes mali žiaci a pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny a Základnej školy pre žiakov s autizmom sv. Anny v Starej Ľubovni možnosť zažiť nezabudnuteľný gastronomický zážitok v príjemnom prostredí Nestville Taberna v Hniezdnom. Začiatkom decembra vznikla spolupráca s touto reštauráciou, ktorej zavŕšením sa stal spoločný obed s množstvom chutných prekvapení. V mesiaci december mohli dokonca návštevníci reštaurácie prispieť dobrovoľným finančným príspevkom na rozvoj Špeciálnej základnej školy sv. Anny.

     Po výdatnom obede, ktorý zahŕňal polievku, hlavné jedlo a dezert, nás marketingová manažérka reštaurácie, Mgr. Tímea Liščinský, obdarovala darovacím šekom v hodnote 400 €. Odniesli sme si príjemný zážitok a nové skúsenosti. V neposlednom rade sa chceme vedeniu Nestville Taberna poďakovať za všetko, čo v rámci  spolupráce pre nás pripravili, a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky.                                                 

     Autorka príspevku: Bc. Alica Vysočanová
     Autori fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [14.12.2023] Vianočné pečenie medovníkov

    • Dnešný deň sme spojili svoje sily, a v rámci projektového vyučovania sme piekli voňavé medovníky. Vyučovanie sme začali pozeraním inštruktážneho videa, ktoré žiakom priblížilo postup pri ich pečení. Žiaci si postup utvrdili aj maľovaným čítaním. Pripravené cesto si poriadne rozvaľkali a mohli sa s radosťou pustiť do najobľúbenejšej činnosti – vykrajovanie medovníčkov. Srdiečka, zvončeky a stromčeky rozvoniavali celou školou. Keď medovníky vychladli, žiaci si ich vyzdobili podľa svojich predstáv. Tento krásny deň sme zakončili  vianočným čajom, ochutnávkou medovníkov a rozprávkou.                                             

     Autor príspevku: Bc. Alica Vysočanová, Mgr. Silvia Dziaková 
     Autori fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [11.12.2023] Vianočná akadémia

    • „Via­noce nie sú o ot­vo­rení na­šich da­rov, ale o ot­vo­rení na­šich sŕdc.“ – Ja­nice Ma­e­di­tere

     Nastal dlho očakávaný deň, kedy žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny mohli predviesť rodičom pripravené vianočné pásmo. Hneď na začiatku predniesli milé slová PhDr. Peter Valiček a Mgr. Ján Rusiňák, MBA. V úvodnej scéne sa predstavili žiaci Špeciálnej základnej školy svätej Anny a prijímatelia DsA. Rodičia si v ich podaní mohli užiť vianočnú tržnicu. Nasledovalo vystúpenie Základnej školy pre žiakov s autizmom, kde svojou scénkou divákom pripomenuli narodenie Božieho syna. Prestávku medzi jednotlivými vystúpeniami spríjemnili žiaci ZUŠ Jána Melkoviča. Mladí z domu sv. Anny prostredníctvom tieňového divadla, kde sa pohrali so svetlom a tmou, nám priblížili úryvok z Biblie od stvorenia sveta až po príchod Vykupiteľa. V závere sme si spoločnou koledou pripomenuli náš dar viery. Nakoniec duchovný správca GKCH o. Jozef Gača požehnal jedlo a zároveň zúčastnených vyzval k spoločnej modlitbe. Po skončení boli všetci pozvaní na raut.

     Všetkým prejeme pokojné požehnané Vianočné sviatky a v Novom roku veľa zdravia, šťastia, porozumenia a úspechov v pracovnom i osobnom živote. 

     Autor príspevku: Mgr. Silvia Dziaková
     Autor fotografií: Mgr. Ondrej Pristáč, DBA

    • [06.12.2023] Sviatok sv. Mikuláša

    • Konečne prišiel ten deň, ktorý nám naznačuje, že Vianoce sú ozaj blízko. Sv. Mikuláš dnes neobišiel ani Špeciálnu základnú školu sv. Anny v Starej Ľubovni. Žiaci už od rána netrpezlivo čakali na jeho príchod. Maľovali rôzne obrázky, učili sa básničky, spievali si pesničky a tancovali.... A to všetko preto, aby potešili sv. Mikuláša. Ten ich v dnešný deň aj naozaj navštívil a každého obdaroval sladkým balíčkom. Iskričky v očiach a radosť v tvári sa rozliehali celou školou. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš, medzi nás.

     V neposlednom rade sa chceme veľmi pekne poďakovať sponzorovi balíčkov - p. Jánovi Jurovi -, vďaka ktorému sme mohli vyčariť úsmev na tvári našich žiakov. 

     Autorka príspevku: Bc. Alica Vysočanová
     Autorka fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [20.11.2023] Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!

    • November je mesiacom, ktorý v sebe zahŕňa viacero dní súvisiacich s ochranou práv dieťaťa. Napriek celosvetovej snahe o osvetu je násilie páchané na deťoch stále aktuálny problém, často krát skrytý. Práve to bolo impulzom k zrodu podujatia pod názvom „Bubnovačka“, ktoré je pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Myšlienkou podujatia je upozorniť verejnosť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenúť potrebu včasnej intervencie v spoločnosti. Postupne sa zapája čoraz viac škôl, spolkov, firiem, či rodín v domácnosti. Tento rok sa konal už desiaty ročník a pripojila sa i naša škola. Využili sme bubny, hrnce, nádoby a silnými buchnátmi sme vyjadrili našu podporu. Hlas detí je dôležitý!

     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autor fotografií: Mgr. Silvia Dziaková

    • [27.10.2023] Záložka do knihy spája školy

    • Hurááá, prišiel nám balíček. Netrpezlivo sme ho očakávali. Dočkali sme sa krásnych záložiek a darčekov.  Žiaci si vybrali tie ktoré sa im najviac páčili. Ďakujeme ZŠ Pelhřimov. 14. ročník česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY = ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY. Téma tohtoročného projektu bola Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov.“ Našou partnerskou školu je Základná škola Pelhřimov. Záložky do knihy, ktoré sme vyrábali v priebehu vyučovacích hodín spoločne so žiakmi našej školy. Pri tvorbe si žiaci užili kopec zábavy čítaním rôznych dobrodružných príbehov a rozprávok z obľúbených kníh. A aj preto patrí tento projekt medzi naše obľúbené, tešíme sa už na ďalší rok.  Mali sme krásne spoločne strávený čas. Veríme, že sa našej partnerskej škole v Čechách budú naše výtvory páčiť.

     Autorka príspevku: Mgr. Veronika Fidermáková
     Autor fotografií: kolektív ŠZŠ sv.Anny

    • [20.10.2023] Exkurzia farma Toporec

    • Vďaka úspešnej projektovej výzve Nadačného fondu Kaufland HRAVO o ekológií a zdravej výžive s Kauflandom sme mohli absolvovať exkurziu na farmu rodinného typu v Toporci. Majitelia farmy sa venujú chovu oviec a hovädzieho dobytka a tiež pestovaniu zeleniny. Vlastné potraviny a mäso predávajú v podnikovej predajni. Naši žiaci mali možnosť pozrieť si farmu a oboznámiť sa so starostlivosťou o hovädzí dobytok a ovce. Tiež im bola priblížená výroba a  spracovanie mliečnych výrobkov. Počas týždňa sme navštívili aj podnikovú predajňu Tis.

     Autor príspevku: Mgr. Lukáš Maček
     Autor fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [10.10.2023] Úsmev prosím

    • „Úsmev nič nestojí a predsa je jeho cena nesmierna.“ /Neznámy autor/

     Tak jednoduchá myšlienka, ktorá v sebe ukrýva nesmiernu pravdu. V našej škole dbáme na to, aby bol úsmev každodennou súčasťou vyučovacieho procesu. Práve úsmev je tým najúčinnejším a najkrajším prostriedkom prevencie na podporu duševného zdravia, ktoré každoročne slávime 10. októbra. Učíme žiakov, že je dôležité nájsť si čas na priateľov, ale i seba samých, rešpektovať potreby iných, ale nezabúdať aj na tie svoje, dopriať si aktívny pohyb, ale aj dostatočný odpočinok. A ak nás občas trápi smútok, je to v poriadku, dôležité je nebáť sa požiadať o pomoc, pretože sme tu jeden pre druhého. Nie len v tento deň, doprajme si radosť z každodenných maličkostí, aby sme dokázali úsmev rozdávať a rovnako ho s láskou prijímať.

     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autor fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [09.10.2023] Deň starých rodičov

    • Október je už niekoľko desaťročí mesiacom úcty k starším. Práve druhá októbrová nedeľa je špeciálne venovaná starým rodičom. Kampaň za ustanovenie tohto sviatku začala v roku 1970 a v roku 1973 Západná Virgínia ako prvý štát oslávila tento sviatok. Oficiálne bol vyhlásený v roku 1978. Tento deň a aj celý mesiac je výzvou, aby sme ako spoločnosť viac premýšľali o vplyve starých rodičov na naše životy. Zároveň je príležitosťou o čosi viac ukázať lásku k starým rodičom, potešiť ich milým slovom a predovšetkým svojou prítomnosťou. Hlavným posolstvom však ostáva podať im pomocnú ruku a vytvoriť priestor podeliť sa so životnými múdrosťami.

     Autorka príspevku: Bc. Alica Vysočanová
     Autorka videa: Bc. Alica Vysočanová

    • [29.09.2023] Spojme srdcia

    • Srdce nie je iba symbolom lásky, ale aj najdôležitejším orgánom v ľudskom tele. Podľa ministerstva zdravotníctva majú u Slovákov ochorenia obehovej sústavy prvenstvo v porovnaní s ostatnými diagnózami. Preto sa 29. septembra aj Špeciálna základná škola sv. Anny pridala k hlavnej myšlienke organizácie WHO, Svetovej federácie pre zdravé srdce a UNESCO. Ich cieľom je prispieť k zvýšeniu povedomia verejnosti a propagácii významu prevencie pred srdcovocievnymi ochoreniami. V rámci vyučovacieho procesu sme hravou formou  poukázali na význam zdravého srdca pre život, povedali o rizikových faktoroch a ochoreniach srdca, no najmä možnosti ich prevencie. Aby sme sa v tejto téme udržali, žiaci vytvorili rôzne výtvarné prevedenia sŕdc, ktoré následne pripevnili na jedno veľké, umiestnené pred vstupom do školy. Ich spojením sme vyslali odkaz, aby sme naň nezabúdali a s láskou sa oň starali. 

     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová 
     Autor fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [04.09.2023] Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

    • September nie je iba mesiacom kedy končí leto, ale najmä mesiacom, kedy školy otvárajú svoje brány. Tohtoročné otvorenie školského roka Špeciálnej základnej školy svätej Anny bolo výnimočné. Síce sa konalo tradične v Chráme Matky ustavičnej pomoci, no tentokrát sa tu zišli dve školy. Svoje brány po prvý krát otvorila novozriadená Základná škola pre žiakov s autizmom svätej Anny pod záštitou Grécko-katolíckeho arcibiskupského školského úradu. Svätú liturgiu celebroval o. SEOLic. Ondrej Pacák CSsR, ktorý dal všetkým požehnanie a v závere riaditeľ škôl Mgr. Ján Rusiňák, MBA milým slovom všetkých povzbudil a oboznámil so školským poriadkom. Ako povedal Pau Coelh „Svet je v rukách tých, čo majú odvahu snívať, dokážu prijať riziko a žiť svoje sny – každý podľa vlastných schopností.“ Prajeme si preto odvahu snívať a zodpovedne prijímať riziká, aby sme aj naďalej žili svoje sny.

     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autorka fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [04.07.2023] Rok plný zdravia

    • Vďaka projektom, do ktorých sme sa zapojili, bol školský rok 2022/2023 v Špeciálnej základnej škole sv. Anny podporený pravidelnou dodávkou ovocia, zeleniny a ovocných štiav.  Boli to konkrétne dva programy – “Školský program“ s finančnou podporou Európskej únie sprostredkovaný spoločnosťou GAS Familia a projekt „Čerstvé hlavičky“ realizovaný obchodnou spoločnosťou Kaufland Stará Ľubovňa. Rôznorodosť dodávaného ovocia na týždennej báze sme využili na ich ochutnávku v surovom stave, ale aj posilnenie praktických zručností v podobe pečenia jednoduchých koláčov, či príprave ovocných šalátov a pod. Podporili sme zdravý návyk i pozitívny vzťah k čerstvému ovociu a zelenine. Vyjadrujeme veľkú vďaku za projekty, ktoré takýmto spôsobom podporujú zdravie detí a sme radi, že sme mohli byť ich prijímateľmi.

     „Ďakujeme“

     Autorka príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autorka fotografií: kolektív ŠZŠ sv. Anny

    • [29.06.2023] Koniec školského roka 2022/2023

    • Slávnostné ukončenie školského roka sme už tradične začali svätou liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. V modlitbách sme sa poďakovali za náročný, no zároveň obohacujúci školský rok. Po skončení svätej liturgie triedni učitelia spoločne s pedagogickými asistentmi rozdali vysvedčenia a pochvaly za reprezentáciu školy alebo vzorné plnenie školských povinností. Žiaci následne s rodičmi obdarovali učiteľov a pedagogických asistentov kvietkom či malou drobnosťou, ktorou im prejavili vďaku za usilovnú prácu. Žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin.                                                                           

     Autorka príspevku: Bc. Alica Priščáková
     Autorka fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková