• 19.02.2021
    • 2020

     2020


     Drahí priatelia,

     rok 2020 pripravil pre mnohých z nás nové výzvy. Asi najčastejšie používaným slovom bol „koronavírus“, ktorý evokoval skôr strach, obavy a beznádej. V skrytosti sŕdc však zrazu mimoriadne porástla aj láskavosť, obetavosť a dôvera v Boha.  

     Za najväčší zlom v edukácii žiakov môžeme považovať čas, kedy sme zo dňa na deň prešli z prezenčnej formy vzdelávania do domácej, dištančnej formy výučby. Pedagogickí zamestnanci mali pred sebou ťažkú úlohu sprostredkovať učivo žiakom v ich domácom prostredí. Z rodičov sa tak stali „predĺžené ruky“ učiteľov, ktorí vysvetľovali učivo svojím deťom a spolu s nimi vypracovávali rôzne úlohy. Začiatky boli náročné, hľadali sme cesty ako priblížiť učivo žiakom tak, aby sme využili predmety, ktoré sa bežne nachádzajú v ich domácnostiach. Taktiež sme skúšali nové spôsoby komunikácie a naučili sme sa spolu využívať rôzne online nástroje tak, aby sme odbremenili rodičov.

     Aj napriek prvotným obavám sme to zvládli. Za krátky čas sme sa dokázali vysporiadať s novou situáciou a mohli sme zvládnuť prvú vlnu pandémie COVID-19. Na druhú vlnu sme už boli lepšie pripravení a aj rodičia už vedeli, čo ich čaká. Veľká vďaka patrí zamestnancom školy, ktorí sa s veľkou chuťou a následným úspechom zahryzli do nových výziev. Žiaci a ich rodičia si taktiež zaslúžia veľkú pochvalu a ocenenie za skvelú spoluprácu.

     Začiatkom roka sme odštartovali realizáciu jednej veľkej vízie, ktorá sa v tíme tvorila už dlhší čas: Získali sme do vlastníctva malý stavebný pozemok. Z roka na rok totiž rastie záujem rodičov o vzdelávanie ich detí v našej škole, a tak sa zrodila myšlienka výstavby školy. Na stretnutí s prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ ešte koncom roka 2018 sme zistili, že sen sa môže stať skutočnosťou, pretože o. vladyka so stavbou súhlasil. Začali sme plánovať nákup pozemkov a nákres budovy. Po niekoľkých stretnutiach s projektantom vznikol projekt novej školy. Po zakúpení spomenutého pozemku sme sa dostali do finálnej fázy príprav, v ktorej nás čaká už len zakúpenie poslednej veľkej parcely. Dúfam, že v roku 2021 už budú pozemky vo vlastníctve školy a prejdeme do fázy výstavby tak, aby sme v horizonte troch rokov mohli učiť v nových priestoroch.

     Pri všetkej našej činnosti však nezabúdame na slová žalmistu: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127, 1a). Preto rád predkladám naše plány a túžby, ako aj všetkých zamestnancov, žiakov, rodičov a podporovateľov školy nášmu Bohu, aby nás viedol pri každej činnosti a pripravil si aj ten správny čas na stavbu novej školy. Sláva Isusu Christu!


     VS_2020.pdf

   • 09.07.2020
    • 2019

     2019


     Drahí priatelia, máme za sebou ďalší rok práce so žiakmi, ktorí nás potrebujú. Práca s nimi učí každého trpezlivosti, obetavosti a pokore. Odmenou nám je radosť na tvárach žiakov a ich rodičov. V tomto roku stála pred nami veľká výzva – pripraviť niektorých žiakov školy a prijímateľov sociálnej služby Domu sv. Anny na prijatie sviatosti zmierenia a pokánia a sviatosti myropomazania. Súčasťou prípravy bola okrem iného ďakovná púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove, počas ktorej sme ďakovali za dar života a prosili o potrebné milosti do ďalších dní a silu zvládnuť celú prípravu na prijatie spomínaných sviatostí. Otec Jozef chodil k nám pravidelne každý týždeň, aby sme si nacvičili prijímanie Eucharistie.

     Nakoniec sme sa dočkali a 5. októbra k nám zavítal prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý nám udelil vytúžené sviatosti. Bola to veľká udalosť plná Božieho požehnania, ktoré nás sprevádza doteraz. Nadviazali sme hlbšiu spoluprácu s autorom aplikácie Pinf Hry, ktorú využívajú žiaci školy. Pre školy Prešovského kraja, ktoré sa venujú žiakom so zdravotným znevýhodnením, sme pripravili seminár k aplikácii, ktorá slúži ako didaktická pomôcka počas edukácie. Seminár priniesol nové kontakty a otvoril nové možnosti budúcej spolupráce s podobnými školami. Jedným z našich cieľov je aj šíriť osvetu a povedomie o žiakoch s poruchami autisitického spektra (PAS). Druhého apríla sme sa obliekli do modrej farby, ktorá je symbolom Svetového dňa povedomia o autizme. Vopred sme vytvorili video-výzvu, ktorú sme rozposlali organizáciám a ostatným školám. Žiaci s PAS spolu s pedagógmi pripravili modré mydlové srdiečka s desatorom o dieťati s PAS. V tento deň ich rozdávali všetkým návštevníkom, rodinným príslušníkom aj spolužiakom. Celý deň sa niesol v znamení radosti a smiechu, a samozrejme, modrej farby. Nedá mi nespomenúť aj jednu smutnú udalosť. Nebeský Otec si k sebe na jeseň povolal nášho žiaka Dominika. Dominik si svojimi neúnavnými otázkami získal každého. Jeho vtipné slovné spojenia „Srandičky prejdú“ a „Jakubany-city“ nám navždy ostanú v pamäti. Dominik si vedel svojou úprimnosťou a láskavosťou vypýtať raz objatie, inokedy šteklenie. Spomíname na Teba, Dominik. Aj takéto udalosti prináša život. Vieme však, že život na zemi nekončí, lebo Pán Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním premohol aj smrť. Veď „kto v neho verí, dosiahne odpustenie hriechov a nezahynie, ale bude mať večný život“ (porov. Jn 3, 16 a Sk 10, 43). V Ňom preto vytrvalo a s nádejou kráčajme ďalej a nechávajme sa viesť jeho Svätým Duchom. Sláva Isusu Christu!


     VS_2019.pdf

   • 11.07.2019
    • 2018

     2018


     Drahí priatelia, aj rok 2018 priniesol množstvo dní plných práce, aktivít a zábavy, ktorá vyčarila úsmev na tvárach žiakov školy. Neustála spolupráca Špeciálnej základnej školy sv. Anny so ZSS – Domom sv. Anny prináša u žiakov menšie i väčšie úspechy v ich socializácii v spoločnosti.
     Tento rok bol výnimočný tým, že sme po prvý krát zorganizovali úvodný odborný seminár o práci s deťmi s poruchami autistického spektra (PAS). Zúčastnilo sa ho päťdesiat sedem ľudí z radov rodičov, učiteľov a odborných zamestnancov z centier pedagogicko-psychologických poradenstiev a zo zariadení sociálnych služieb. Okrem prednášajúcich zo Špeciálnej základnej školy sv. Anny sme na seminár pozvali prednášať aj špeciálnu pedagogičku zo Spojenej školy Prešov. Myšlienka pripraviť spomínaný seminár sa v našich hlavách rodila postupne. Na základe individuálnych konzultácii s rodičmi, učiteľmi a výchovnými poradcami rozličných škôl sme vycítili záujem aj potrebu pripraviť osvetové vzdelávanie pre širší okruh ľudí. Našim zámerom bolo rozšíriť všeobecné povedomie o autizme a o práci s takýmito žiakmi. Konkrétna a pozitívna spätná väzba účastníkov podujatia nám potvrdila správnosť nášho rozhodnutia. Zároveň nás povzbudila ponúknuť v budúcnosti ďalšie obdobné semináre alebo workshopy k téme, ktoré by pomohli búrať mentálne bariéry v práci so žiakmi s PAS. Spomedzi mnohých úspechov na poli edukácie žiakov školy chceme spomenúť zvlášť jednu významnú a netradičnú udalosť – korunováciu žiaka Adama za kráľa Ľubovnianskeho hradu. Áno, čítate dobre... náš žiak sa stal kráľom krásneho Ľubovnianskeho hradu. Všetko začalo vyhlásením súťaže „Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“. Žiaci a pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny nezaháľali a s nadšením sa zapojili. V rámci pracovného vyučovania a výtvarnej ÚVODNÉ SLOVO Mgr. Ján Rusiňák riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny Výročná správa 4 výchovy vytvorili model korunovačných klenotov. Na tejto práci sa najviac podieľal Adam, ktorý v spolupráci s pedagógmi vymodeloval tri symboly kráľovskej moci - korunu, žezlo a kráľovské jablko s pozadím Ľubovnianskeho hradu. Jeho dielo porotcovia ocenili špeciálnou cenou – „Korunovácia kráľa“. O pár mesiacov neskôr pripravili zamestnanci Ľubovnianskeho múzea pre žiakov školy hravé aktivity, ktoré vyvrcholili slávnostnou korunováciou nového kráľa. Už ste počuli alebo čítali, žeby niektorá škola mala svojho kráľa? Veríme, že tak, ako sme cítili Božiu pomoc v našej práci doteraz, budeme ju zažívať skrze Svätého Ducha aj naďalej, pretože „ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia“ (Ž 127,1).
     O to aj prosíme, aby to, čo budujeme, sme budovali v súlade s Božou vôľou. Sláva Isusu Christu !


     VS_2018.pdf

   • 12.07.2018
    • 2017

     2017


     Drahí priatelia, máme za sebou rok plný pozitívnych zmien a prehlbujúcej sa spolupráce medzi Špeciálnou základnou školou sv. Anny a ZSS – Domom sv. Anny. Vďaka dobrej práci oboch inštitúcii sa škola v tomto školskom roku mohla rozrásť o ďalších piatich žiakov. Kvalitná a odborná práca pedagógov a asistentov učiteľa priniesla menšie i väčšie pokroky vo výchove a vzdelávaní žiakov školy.
     Nadšené úsmevy a neskrývaná radosť sa objavovali na detských tvárach aj počas samotnej edukácie a projektového vyučovania, ale predovšetkým počas výnimočných aktivít. Oslavy narodenín, návštevy knižnice, počas sánkovačky či upratovania okolia, nehovoriac o duchovných obnovách a účasti na sv. liturgiách. Všetko tak nasvedčovalo maximálnej spokojnosti a motivovalo žiakov pracovať na sebe viac po každej stránke. Zapájaním sa do výtvarných, pohybových a projektových súťaží ukazovali žiaci spolu s učiteľmi svoju kreativitu, nápaditosť a talenty, a tak prispievali k odbúravaniu predsudkov voči deťom so zdravotným znevýhodneným.
     Nechajme sa teda povzbudiť slovami Svätého Písma do ďalšieho obdobia nasledujúceho roku, aby sme boli pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, pretože naša námaha nie je daromná v Pánovi (porov.: 1 Kor 15, 58). Veľa Božieho požehnania, ktoré nám umožní byť požehnaním pre druhých !
     Sláva Isusu Christu !


     VS_2017.pdf

   • 14.07.2017
    • 2016

     2016


     „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ (Ž 133,1)
     Drahí priatelia, aj ja sa teším z tohto nášho bratského a sesterského spoločenstva. Pred dvoma rokmi o takomto čase tu bola len túžba a vôľa. Postupne sa zrodilo rozhodnutie vytvoriť pre klientov domova sociálnych služieb špeciálnu školu. Zriadilo ju Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov v apríli 2016 a svoju činnosť začala v septembri toho istého roku.
     Len nedávno sme sa nesmelo zoznamovali, s priestorom, so systémom fungovania, sami medzi sebou, a už sme sa prehupli do nového roku vzájomnej spolupráce. Škola nesie meno sv. Anny rovnako ako domov sociálnych služieb. Je v tom jasne vyjadrená symbolika komplexného prístupu ku klientom a žiakom našej školy. Aj sv. Anna odovzdávala malej Márii, budúcej Bohorodičke, všetko, čo vedela: tajomstvá viery, slušné správanie i zručnosť pri prácach v domácnosti. Mária tak rástla telesne, duševne i duchovne. Kooperácia školy a zariadenia umožňuje i nám prepojiť proces edukácie s pracovnou a sociálnou rehabilitáciou, a týmto spôsobom napomáha žiakom v ich všestrannom raste. Kráľ Dávid hovorí, že je to dobré a milé. Potvrdzujem, po prvých štyroch mesiacoch takéhoto spolužitia, že je to dobré, že je to obrovský znásobený benefit oboch inštitúcii, pre klientov, pre rodičov, aj pre nás. A je to milé Bohu, pretože Boh miluje maličkých, chorých a biednych, veď práve im prišiel slúžiť. Žalm, ktorý som spomínal v úvode, končí slovami: „Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.“ Odovzdávam teda tieto diela, túto službu, ako hlave rodiny: Všemohúcemu Otcovi, a spolu s Vami ho chcem poprosiť o pomoc a podporu pre ďalší rok, ktorý je pred nami.
     Sláva Isusu Christu!


     VS_2016.pdf