• Statút Rady školy pri Špeciálnej základnej škole sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa


   • V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (v znení č. 230/ 2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.“), sa vydáva tento štatút rady školy.


    ŠTATÚT RADY ŠKOLY


    Harmonogram zasadnutí na rok 2022


     

 • Rada školy

  Špeciálnej základnej školy sv. Anny
   • Mgr. Vlasta Zamišková - predseda
   • zvolená za pedagogických zamestnancov
   • Mgr. Lukáš Maček - člen
   • zvolený za pedagogických zamestnancov
   • Mgr. Ondrej Pristáč, DBA - člen
   • zvolený za nepedagogických zamestnancov
   • Mgr. Jozef Popik - člen
   • delegovaný za Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad Prešov
   • Mgr. Jozef Urvinitka - člen
   • delegovaný za Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad Prešov
   • Zuzana Kasperkevičová - člen
   • zvolená za zástupcu rodičov
   • Mgr. Marianna Pavlíková - člen
   • zvolená za zástupcu rodičov