• Zoznam učební

    • Učebne sú vybavené aj školským nábytkom, ktorý zohľadňuje potreby a hendikep žiakov. Pri používaní tabule je dodržaný zrakový uhol. Rozsadenie žiakov v učebniach zariadenia v rámci vyučovacieho procesu zohľadňuje ich telesnú výšku a zdravotný stav.

      Každý učiteľ má povinnosť upozorňovať žiakov na správne držanie tela pri sedení a podľa potreby zaradzovať do vyučovacej hodiny malé formy TSV, resp. ZRT alebo relaxácie. Tiež dbá na dodržiavanie správneho spôsobu vetrania a prevetrávania učebne.