• Krúžky

    • Na rozvíjanie záujmovej činnosti žiakov v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zriaďujú záujmové útvary.

      Záujmový útvar je mimoškolská voľnočasová aktivita žiakov s konkrétnym zameraním. Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať, formovať a podporovať záujmy žiakov v danej oblasti (napr. vo výtvarnej oblasti, športovej oblasti, umeleckej oblasti, pracovno-technickej oblasti...) V rámci záujmového útvaru sa snažíme žiakom otvárať širšie spektrum možnosti tvorby v danej oblasti, keďže je na to aj dostatočný časový priestor.

    • zatiaľ žiadne údaje