• Krúžky

  • Na rozvíjanie záujmovej činnosti žiakov v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zriaďujú záujmové útvary.

   Záujmový útvar je mimoškolská voľnočasová aktivita žiakov s konkrétnym zameraním. Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať, formovať a podporovať záujmy žiakov v danej oblasti (napr. vo výtvarnej oblasti, športovej oblasti, umeleckej oblasti, pracovno-technickej oblasti...) V rámci záujmového útvaru sa snažíme žiakom otvárať širšie spektrum možnosti tvorby v danej oblasti, keďže je na to aj dostatočný časový priestor.

   • Malí šikovníci[Mgr. Silvia Dziaková] - 2018/2019
    Záujmový útvar prebieha dvakrát týždenne. Záujmová činnosť krúžku je zameraná na všestranný rozvoj žiakov- predovšetkým na rozvoj manuálnych činností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, komunikácie ako aj tvorivosti.
   • Hudobno-dramatický záujmový útvar[Mgr. Mária Starinská] - 2017/2018
    Záujmový útvar prebieha dvakrát týždenne. Záujmová činnosť krúžku je zameraná na hudobno-dramatický rozvoj žiakov- predovšetkým na rozvoj sluchových, pohybových aktivít.